Gùrna mazì mù - dèn xèro nà mèino koris esèna Agàpe mù. Gùrna mazì mù - (tha) (trelatho) koris esèna Agàpe mù. (Ethela) nà xèro kaì sù - kaì su - mè skèptesai Agàpe mù. (Ethela) nà xèro pù briskesai ghià nà sé brò Agàpe mù.
Egò dèn xèro tinà kàno korìs esèna (tha) (pethano) pès mù tò kaì su m'agapàs tòso polù agàpe mù oh oh agàpe mù, agàpe, agàpe agàgà gàpe mù. Gùrna mazì mù - dèn xèro nà mèino koris esèna Agàpe mù. Gùrna mazì mù - (tha) (trelatho) koris esèna Agàpe mù. (Ethela) nà xèro…… (Ethela) nà xèro. (Ethela) nà xèro pù briskesai ghià nà sé brò Agàpe mù
Composição: Colaboração e revisão:

Utilizamos cookies para personalizar sua experiência. Ao acessar o site, você concorda com a nossa Política de Privacidade.